Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

DEĞERLİ ORTAKLAR,                                                                                                     05.04.2016                                                                                               

Kooperatifimizin 25. Olağan Genel Kurulu 03.04.2016 tarihinde asaleten 915, vekâleten 414 olmak üzere toplam 1329 ortağımızın katılımı ile Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1- 2015 yılı çalışma raporu,   bilânço,   gelir - gider tablosu, denetim kurulu raporu okunmuş, görüşülmüş ve kabul edilerek yönetim ve denetim kurulu ibra edilmiştir.

 

 2- Ana Sözleşmede belirtilen yetkilere ilaveten Yönetim Kuruluna aşağıdaki yetkiler verilmiştir:

     a- Çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlardan, Avrupa Bankalar Birliğine üye bankalardan, ulusal bankalardan, Toplu Konut İdaresinden; fiziki altyapı, sosyal altyapı, çevre düzenlemesi, üstyapı, tamamlama, bitirme, destekleme, konut v.b. ad altında çıkmış ve çıkacak her türlü kredi ve fonları almaya ve işlemleri yapmaya, gerekli teminatları vermeye,

    b- Her türlü gayrimenkulün kiralanması,  kiraya   verilmesi  ile   gerektiğinde   kooperatifin   gayrimenkulleri  üzerinde  ipotek, irtifak  ve  intifa hakları, şufa, vefa ve iştira   hakları tesis edilmesi, ipotek alınması, ipotek  verilmesi ve ipoteğin kaldırılması,

    c- Kadastro   Müdürlüklerince  maliki     olduğumuz     parsellerin    alan  ve    sınır   düzeltilmesi   taleplerinin  karşılanabilmesi için ferağ verme, muvafakat etme, bu konularda açılmış ve açılacak davalarda taraf   olma, davadan çekilmeye,

    d- Kooperatifimiz  mülkiyetinde  bulunan  arsalar  ile  yargı  süreci  devam  eden  kooperatifimizin  hak sahibi   olduğu  arsalar  üzerinde;  imar  planı  değişikliği  veya  mevcut  imar   planı   kapsamında   yoğunluk  artışı  çalışmalarının  yapılması,  mevcut  parseller  üzerinden  tevhit  ve   takas  yapılması,  tevhit  esnasında terk  edilmesi  gereken  parsellerin  terkinin  yapılması,  kentsel dönüşüm  ve  gelişim alanı ilan edilerek, kentsel  dönüşüm  ve  gelişim  projeleri  uygulanması, ayrıca  bu konuda ilgili  yasa  ve  yönetmelikler çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı, Çankaya Belediyesi ve İller Bankası gibi kuruluşlarla  gerekli çalışma ve uygulama yapılması,   

    e- Bakanlıklar, TOKİ ve  Belediyelerle  müşterek uygulanacak  projeler  konusunda karşılıklı sorumluluklar  belirleyen sözleşmeler yapılması ve uygulanması,

    f- Mevcut Üst Birliğin Tasfiye edilmesi halinde  başka bir  birliğe üye olunmaması,

    g- ATM inşaat A.Ş. ile 11 Mart 2011 tarihinde imzalanan "Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" inde:

1.      ANA SÖZLEŞME “MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU” başlıklı “2.1. a” alt maddesinde sözü edilen kapalı alan büyüklüğü 5.000 m2'den 10.000 m2'ye çıkartılması,

2.      ANA SÖZLEŞME “MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU” başlıklı “2.2.” alt maddesi kapsamında 29 / 11 /2011 tarihli “EK PROTOKOL” ile tespit edilen ve arsa sahibine isabet eden kadastro 575 sayılı parselden gelen imar parsellerinin tamamında yapılacak inşaatlarda fazladan çıkan konutların tamamının İŞ SAHİBİ’ ne ait olması,

3.      ANA SÖZLEŞME MADDE 3, MADDE 4 ve MADDE 5 HÜKÜMLERİ gereğince inşaatların bitirilerek teslim için öngörülen sürenin 48 ay olarak belirlenmesi,

4.      ANA SÖZLEŞME  “MADDE 10- TESLİM SÜRESİ” başlıklı “10.3.” alt maddesi yürürlükten kaldırılarak çalışılamayan günler nedeniyle yüklenicinin ek süre talep hakkının kaldırılması,

5.      Her bir üyeye 4 + 1 ve 147-150 m2 net kullanım alanlı (balkon hariç) bir konut verilmesi,

6.      ANA SÖZLEŞME “MADDE 20- HARÇLAR VE DİĞER MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER” başlıklı maddesinin “20.1.e” alt başlığına kooperatifimizin ve inşaatlarımızın korunması için ALLRİSK sigorta eklenmesi,

7.      ANA SÖZLEŞME eki “TEKNİK ŞARTNAME – 20.OTOPARK” maddesinde kooperatif üyelerimiz aleyhine düzenlenen ve  Tefe-tüfe farkı eklenerek alınacak olan  17.500 TL  kapalı otopark ücretinin  kaldırılması,

8.      ANA SÖZLEŞME eki “TEKNİK ŞARTNAME – 34. SPOR KOMPLEKSI ve SOSYAL KÜLTÜREL TESİS (SKT)” maddesinde üyelerimiz yararına bir takım iyileştirmeler ve ek tesisler yapılması,

9.      ANA SÖZLEŞME eki “TEKNİK ŞARTNAME” nin muhtelif  maddelerinde yer alan bina girişindeki diafon sisteminin siyah beyaz yerine renkli yapılması.

Maddelerinde değişiklik yapılabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.

 

3-Huzur hakkı ödemelerinde herhangi bir değişiklik yapılmayarak geçen yıl olduğu gibi Yönetim ve denetim kurulunda görev yapan ortaklardan: Yönetim Kurulu Başkanına 2.000,00, 2. Başkana 1.500,00, Sekreter ve Sayman üyelere 1.250,00, diğer Yönetim Kurulu üyelerine 750,00, Denetim Kurulu üyelerine ise 400,00 TL aylık net ödeme yapılmasına karar verilmiştir.

 

4- 2016 yılı tahmini bütçesi kabul edilmiştir. Buna göre: Aidatların 2016 yılında da değiştirilmeyerek bir sonraki genel kurula kadar aylık  100,00 TL olarak ödenmesine ve aidatını ilgili ay içinde ödemeyen ortaklara % 3 gecikme faizi uygulanmasına karar verilmiştir.

 

5- Yönetim Kuruluna Özer AKYILDIZ, Ahmet KOÇ, Mümin Gökhan GÜLCAN, Enser DOĞRU, Ünsal ŞAHİNER Ünal ŞİMŞEK ve Elife KAYA ARTANTAŞ; Denetim Kuruluna Ergin KUDU, Haydar ŞAHBAZ ve Mustafa Tümer ATEŞ üç yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

DEĞERLİ ORTAKLAR,     

Yönetim Kurulumuz 05.04.2016 tarihinde yaptığı ilk toplantıda: Özer AKYILDIZ’ ı başkan, Ahmet KOÇ’ u 2. Başkan, Mümin Gökhan GÜLCAN’ ı sekreter, Enser DOĞRU’ yu sayman,  Ünsal ŞAHİNER ve  Ünal ŞİMŞEK 'i yapılaşma, Elife KAYA ARTANTAŞ’ ı ise planlama çalışmalarında  görevlendirmiştir.                                                                                                                       

Ortaklarımızın yapılan çalışmaları yakından takip ederek bilgi sahibi olmaları yönetim kurulumuzu mutlu etmektedir. Ancak bu bilgilenme sadece yayınlarla ve iletişim araçlarıyla sağlanmaktadır. Bazı ortaklarımız adreslerini değiştirdikleri halde kooperatifimize bildirmedikleri için çalışma raporu ve diğer bilgileri içeren belgeler kendilerine ulaştırılamamaktadır. Yapılacak çalışmaların daha sağlıklı olması ortaklarımızın tamamının genel kurullarımıza katılması ve adres bilgilerini zamanında kooperatifimize ulaştırmaları ile mümkün olacaktır.  

Adres ve telefon numaraları değişen ortaklarımızın yeni adres ve telefon numaralarını en kısa sürede kooperatifimize bildirmeleri sağlıklı iletişim kurabilmemizin en önemli yoludur. Özellikle SMS yoluyla kısa sürede gelişmelerden haberdar olabilmeniz için GSM numaralarınızı bildirmeniz yararlı olacaktır.

Hepinize saygılar sunar,   desteğinizi bizden esirgemediğiniz için teşekkür ederiz.

                                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                                                               YÖNETİM KURULU

Pin It