Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi Değerli Ortakları

Yönetim Kurulunca yüklenici firmaya hazırlattırılarak Çankaya ve Büyükşehir Belediyesi meclisince kabul edilen uygulama ima planlarının askı süresi içinde bir gurup arkadaşımız tarafından;

Kooperatifimize tahsis edilecek arsaların plan notlarına “emsal transferi yapılmasına olanak tanınması” notunun konularak yapılan sözleşmeye uyulmadan alanlarımızın kısıtlanmasına ilişkin itiraz edilmiştir.

İtiraz dilekçeleri farklılıklar içermekle birlikte aşağıda uzunca yazılmış bir örneğini göreceğiniz gibi ana istem sadece ilk sözleşmedeki %35 dağılımı olmasına rağmen yeni planlamaya göre yanı 2.00 emsale göre arsa tahsisinin yapılmasını içermekte olup, kooperatifimize tahsis edilecek alanlarda yoğunluk artışının 2.7 ye çıkarılarak 109.442,97 m² arsamızın yükleniciye devretmeye çalışan yönetim kurulunun yasaya, hukuka aykırı ayrıca genel kurul kararı olmadan yaptığı haksız uygulamayı önlemeyi amaçlamaktadır.

Bizlerin istemi net olup, sadece planlamaya uygun ve sözleşmeye uyularak kooperatifimize tahsis edilmesi gereken alanın tahsis edilmesini istemekteyiz.

İstemimiz'in kabul edilmesi durumunda itirazımızdan vazgeçeceğimizi yönetim kurulu ile yaptığımız toplantıda bildirmemize rağmen, ayrıca

Yapılan sözleşmede inşaat ruhsatı alındıktan sonra 7 gün içinde konut alanı dışında kalan tüm alanların yükleniciye devredileceğini,

Devredilecek alanların herhangi bir olumsuzlukta geri alınmasının mümkün olmayacağı ve bunun en büyük endişelerimizden biri olduğunu,

Yapmak istedikleri yetkisiz ve kanunsuz uygulamalarla yetkilerini kötüye kullandıklarını ve kooperatifimize verilecek zararın çok büyük olacağını, bunun da sorumlusunun yönetim kurulu olacağını belirtmemize rağmen

Yönetim kurulunun yayınladığı mesajlarda;

1.      İtiraz eden ortakların en doğal haklarını kullanmaları suç işlemiş gibi isimleri ile deklere edilmeleri,

2.      İtirazın geri alınmaması durumunda  hem hisse değerinin düşeceği hem de ortaklarımızda moral bozukluğuna neden olarak, umutsuzluk yaratacağı"

3.      İtiraz dilekçesi verenlerin “İnşaat Ruhsatı verilmemesini” istemişlerdir.

 

İddiaları tamamen kendi kusurlarını örtmeye yönelik yalan, yanlış ve söz konusu istemlerimiz gerçekleştiğinde kazancımızın neler olacağını gizleyerek adeta felaket tellallığı yapılarak hisse değerlerinin düşmesine neden olacak açıklamalar olup bunun özellikle kasıtlı yapılıp yapılmadığı değerlendirmesini sizlerin takdirine bırakıyoruz.

Ortaklarımıza bir uyarıda bulunmak istiyoruz.

Arsalarımızın bulunduğu alanda Beytepe Hukukçular Kooperatifi var. Üst düzey yöneticilerin kurmuş olduğu bir kooperatif, her ortağın gazete haberine göre 80 m² net arsası var, kooperatifimiz ortaklarının ise 347 m² arsası var, yanı 4 katı büyüklükte arsamız var. Onlarında emsali de 2.00 ye çıkarılmış ve %50 ile müteahhide verilerek bizim gibi birer konut sahibi olacaklar.

Bu durum örnek alındığında bizim 4 konut sahibi olmamız gerekiyor değimli. 3 konut nereye gidiyor? Bizler 3 konuttan vaz geçmiş 1 konuta razı olur duruma gelmişiz ancak bu da yetmemiş alanlarımızdan da çalınmaya karşı gelerek itiraz etmiş ve onlara göre suç işlemişiz!

Bu uyarımızın karşılığını tüm ortaklarımız biliyordur.

Uzun söze gerek yok değerlendirilmesini değerli ortaklarımız aittir.

 

Saygılarımızla…

  

 

 

 

S.S. AKÇALI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ

ORTAK DAYANIŞMA GURUBU

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİNE SUNULMAK ÜZERE

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

KONU: ……. nolu ortağı olduğum Çankaya ilçesi SS. Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi Alanları’na ilişkin;

1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin Çankaya Belediyesi meclisince 02.09.2016 tarih ve 592 nolu kararının, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarih ve 2054 sayılı kararı ile onaylanması ve 26.10.2016 tarihinde askıya çıkarılmasına ilişkin itirazlarımın sunulmasıdır.

İTİRAZ GEREKÇELERİM:

1-     Kooperatifimiz arsalarının bulunduğu alanların; 1/25.000 lik planı mahkemece bozulunca Büyükşehir Belediyesi, yeni, 1/25.000 ve 1/5.000 lik planları 10.08.2016 tarihinde 1546 ve 1547 nolu kararı ile aynı oturumda onaylamıştır.

Yapılan Planların iptali için davalar açıldığı ve dava sonunda iptal edileceği bilinmektedir.

Çankaya Belediyesi; planlar Büyükşehir Belediyesinde 05.09.2016 tarihinde askıya çıkarılmış iken, Planlar askıya çıkarılmadan, kesinleşmesi beklenmeden 1/1.000 lik yeni uygulama planını, eski planda sadece 2 maddede değişiklik yaparak kendisine sunulan şekli ile 02.09.2016 tarihinde 592 nolu yasalara uygun olmayan hali ile onaylamıştır.

2-     Plan notu Madde 3 de: “Aynı ada ya da parsel içerisinde birden fazla yapı yapılması halinde yapılar arasında minimum mesafe (h/2) koşulu aranmayacaktır. Bu mesafe vaziyet planları ile belirlenecektir.”

 

 Plan notu Madde 18 de: “Plan onama sınırı içerisindeki ada ve parseller arasında emsal transferi yapılabilir. Ancak; konut emsal transferi max. %50’ye kadardır. Ticari alanlarda ise sınır olmaksızın emsal transferi yapılabilir.”

 

Ayrıca, Plan notu Madde 26 da: “Planlama sınırı içerisinde, ada/parsellerde bina ölçeğinde İfraz yapılabilir. Bu durumda, blok düzeninin vaziyet planında belirlenmesi şartıyla ifraz yapılan parseller arasında çekme mesafesi şartı aranmaz. Vaziyet planında belirlenen, meydan, yol, açık yeşil alanlar, otoparklar ve diğer ortak mekânlar vb. kullanımlar ortak mülkiyet olarak kalacaktır.” Denilmektedir.

 Emsal transferi yapılabilir maddesi ile kooperatifimize ayrılacak alanlarda yoğunluğun 2.7 ye çıkarılması hedeflenmektedir.

Bu maddeler, kooperatifimize tahsis edilecek konutların normalden çok daha sıkışık ve yüksek katlı (34 katlı) olmasına olanak tanınıyor. 2,00 emsale göre her konut için 90 m² arsa ayrılması gerekirken kooperatifimize ayrılacak alan 57 m²/kişi olacak, böylece 109.442,97 m² konut alanı gasp edilmiş olacaktır.

3-     Plan notu 17. Madde: “Konut alanlarında belirlenen emsal; düşük yoğunluklu konut alanları için 0.50 emsal, orta yoğunluklu konut alanları için ise 2.00 emsal olup, konut alanlarında; konut dışında ve emsal alanı haricinde ilaveten emsal alanın %5’i kadar ticari bağımsız bölüm/bölümler yapılabilir. Konut parselleri ticaret parseline dönüştürebilir. Sosyal Donatı Alanlarında; Eğitim, Sağlık, Sosyo-Kültürel Tesis ve Teknik Altyapı Alanlarında Emsal 1.50 olup Hmax: Serbesttir.” denilmektedir.

Bu madde ile planlama yapılırken alana insan yoğunluğuna göre iş merkezleri, ticari alanlar, okul alanları vb. alanlar belirlenmesi gerekirken yasal yollar dışına çıkılmaktadır.

 

4-     Plan notu 27. Madde: “Belirlenen inşaat alanı aşılmamak şartıyla; konut adalarında değişik büyüklük, yükseklik ve nitelikte konutlar yer alabilir.” denilmektedir.

Planlama alanına 150 m² lik 11.540 konut sığmaktadır. Konut büyüklüğü 75 m² olursa konut sayısını ikiye katlama imkanı doğmuş oluyor.

Şehir planlamasında planlama alanına yerleşecek kişi sayısı belli olup kişi sayısına göre alt yapı düzenlenir. Söz konusu madde ile yasa ihlal edilmiş oluyor ve yüklenicinin keyfi uygulamasına bırakılıyor.

5-     Çankaya Belediyesi bir ilke imza atarak 05.03.2015 tarihli 222 nolu meclis kararında KARAR bölümünde ‘’Planlama alanındaki konut parsellerinden herhangi birine Yapı (inşaat) Ruhsatı alınması ile başlamak üzere, İlçe Belediyesi ile yapılacak ‘Ek protokol’de belirtilen sürelerde ve büyüklükte, İlçe Belediyesinin belirlediği parsellerde ve uygun göreceği projelerle yapılmak üzere; Kültür Merkezi, 3 adet Sosyal Yaşam Merkezi (Çankaya Evi), Lozanpark Yapım ve Düzenlemesi, Çukurambar Park Yapım ve Düzenlemesi, Beytepe III. Etap Toplu Konut Alanı içerisinde Park Yapım ve Düzenlemesi işleri bedelsiz olarak yapılıp İlçe Belediyesine hibe edilmeden Akçalı Yapı Kooperatifine yapılacak konutlara Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskan ruhsatı) verilmez.’’

Denilerek kooperatifimize, iskân alabilmemiz için 50 milyonluk bütçe ile yapılacak ve kooperatifimiz sorumluluğunda olmayan işlerin yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

 

05.03.2015 tarihli 223 nolu meclis kararı ile yüklenici firmanın, 222 nolu kararda ki işlerin yapımını üstlendiğini, ancak yüklenicide herhangi bir sorumluluğun olmadığını, işin yapılmaması durumunda sorumluluğun kooperatifimizde olduğunu ve iskanın alınamayacağı, kaldı ki işin yüklenici tarafından yapılacak olması kooperatifimizden kazanılacak paralarla yapılacağı ve böyle bir istemin Cumhuriyet tarihinde hiçbir meclis kararında görülemeyeceği açıktır.

222 nolu kararda belirtilen iskan alma zorunluluğu 592 nolu kararda bulunmamakla birlikte, 223 nolu karar iptal edilmediğinden ve sanki yüklenici firmayı koruyor görüntüsü olsa da kooperatifimizi (50 milyonluk daha pazarlık yapma olanağı sağlayacağından) bağlamaktadır.

6-     3. etap Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı açıklama raporu 5. Sayfasında, “… Yaklaşık 20 yıllık süreçte dönem, dönem hazırlanan bu planlar alanın fiziki mekan kalitesini düzeltmemiştir. Verilen imar haklarıyla yapılaşma olanağı olmayan bir sonuç ortaya çıkmıştır.”

Ayrıca, sanki ortaklar düşünülüyor mantığı ile “kooperatife kayıtlı ortakların Sosyo Ekonomik durumları göz önüne alındığında finansman olanağı olmadığı” gerekçe gösterilerek ortaklar küçük düşürülmeye, aşağılanmaya çalışılmıştır.

Planlama 20 yıl içinde çeşitli tarihlerde yapılmamış tam aksine Çankaya Belediyesi ile anlaşılarak ücreti karşılığında yaptırılmış ve 2007 yılında kesinleşmiş iken,

Kooperatif yönetim kurulu yasal yollarla 2010 yılında Büyükşehir Belediyesine müracaat ederek yoğunluk artışı istemiş olmaz denilmiş ancak ne zamanki YDA firması ile sözleşme yapılmış o zaman her şey yoluna girmeye başlamıştır!

7-     2016 yılında yapılan olağan genel kurulunda firma temsilcisi açıktan kürsüye çıkmış, siz 10 yıldır plan yapabildiniz mi, yapamadınız, biz 6 ayda yaptık. Şimdi bu istemlerimizi kabul etmezseniz bir on yıl daha beklersiniz şeklindeki ifadeleri ile;

Adeta tüm ortakları tehdit edebilme cüretini gösterebilmiş bu hareketi ile hem Büyükşehir hem de Çankaya Belediyeleri ile olan ilişkisini anlatarak onları da töhmet altında bırakma cesaretini gösterebilmiştir.

8-     Söz konusu planlamalar; mahkemeler yolu ile bozulacağının bilinmesine rağmen kısa sürede inşaat ruhsatı verilmesi durumunda 3.381 ortağın hakları gasp ettirilecek ve ileride kooperatifimiz için geri dönülmez bir durum söz konusu olacaktır.

9-     Öncelikle bölge yoğunluğu artırılacaksa tüm bölgenin makul seviyede yoğunluğunun artırılarak tüm bölgeye eşit davranılması gerekirken, ana yasanın eşitlik ilkesi de göz ardı edilecek, yoğunluk artışı arsalarımızın yaygın şekilde bulunduğu alanda uygulanıp, yanındaki parsellerde uygulanmamaktadır. Bu duruma sadece kooperatifin müracaatı ile yapıldı demekle geçiştirmek mümkün değildir. İşlemin gerçek nedeni ortaya çıktığında yoğunluk artışının nedeni de açıkça anlaşılacaktır.

SONUÇ VE İSTEMİM:

Yukarıda belirtilen gerekçeler, imar kanunları ve yasal mevzuatlar gereği;

Şehir planlaması kriterlerine uymayan planlama notlarının kaldırılarak daha rahat ve ferah insanca yaşanabilecek bir ortamın oluşturulabilmesi için,

1.      Plan notu 3. Madde de Aynı ada ya da parsel içerisinde birden fazla yapı yapılması halinde yapılar arasında minimum mesafe (h/2) koşulu aranmayacaktır. Bu mesafe vaziyet planları ile belirlenecektir.” Maddesinin kaldırılmasını,

2.      Plan notu 17. Madde: “Konut alanlarında belirlenen emsal; düşük yoğunluklu konut alanları için 0.50 emsal, orta yoğunluklu konut alanları için ise 2.00 emsal olup, konut alanlarında; konut dışında ve emsal alanı haricinde ilaveten emsal alanın %5’i kadar ticari bağımsız bölüm/bölümler yapılabilir. Konut parselleri ticaret parseline dönüştürebilir. Sosyal Donatı Alanlarında; Eğitim, Sağlık, Sosyo-Kültürel Tesis ve Teknik Altyapı Alanlarında Emsal 1.50 olup Hmax: Serbesttir.”  Maddesinin kaldırılmasını,

3.      Plan notu Madde 18 de: “Plan onama sınırı içerisindeki ada ve parseller arasında emsal transferi yapılabilir.” Maddesinin kaldırılmasını,

4.      Plan notu 27. Madde: “Belirlenen inşaat alanı aşılmamak şartıyla; konut adalarında değişik büyüklük, yükseklik ve nitelikte konutlar yer alabilir.”  Maddesinin kaldırılmasını,

5.      17 kattan fazla konut yapılmamasının sağlanması, İmzalanan uygulama planında emsal transferinin yapılarak kooperatife verilecek alanlarda uygulanmaması, uygulanmasının istenmesi durumunda inşaat ruhsatı verilmemesini,

Talep ediyorum.

Unutulmamalıdır ki, Bu hali ile Yoğunluk artışını istemeyen ortaklarımız çoğunlukta olup ses çıkarmamalarının nedeni oynanan oyunlardan yorulmalarından kaynaklanmaktadır. 23 yıl bekleme süresinden sonra ortaklara hiçbir çıkar sağlamadan tamamen rant çevrelerine hizmet eden bu planlama kabul edilmeyip 2007 yılında yapılan seyrek yoğunluklu yapılaşmayı ön gören planlamanın olması ortakların çıkarına olacaktır…

 

Taleplerimin yerine getirilmesini Saygılarımla arz ediyorum. 

Pin It