Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

T.C.

YARGITAY

23. Hukuk Dairesi

 

ESAS NO: 2014/2510

KARAR NO: 2014/5468 Y A R G I T A Y  İ L A M I

 

MAHKEMESI: Ankara(Kapatılan) 17. Asliye Ticaret Mahkemesi

TARIHI: 19/02/2013

NUMARASI: 2011/280-2013/48

DAVACILAR: 1-Serdar Karabeyoglu Vek. Av. Necla Cosar 2-Özgür Özler 3-Ali Kemal Sahin 4-Fedai Yıldız 5-Hamza Çolak 6-Tülay Sahin 7-Erkan Özvarlık 8-Feridun Konyar 9-Songül Aktepe 10-Mustafa Kemal Çevik 11- Cafer Çavusoglu 12-Gülbeyaz Özdilli Vekilleri Av. Murat Mecit 13- Necla Nar 14-Suat Durukan 15-Ayhan Özcan 16-Özgür Gürler DAVALI: S.S. Akçalı Konut Yapı Kooperatifi Vek. Av. Filiz Bekis

 

Taraflar arasındaki genel kurul kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın davacılardan Serdar Karabeyoglu, Özgür Özler, Ali Kemal Sahin, Suat Durukan, Necla Nar, Ayhan Özcan, Cafer Çavusoglu ve Gülbeyaz Özdilli yönünden açılmamış sayılmasına, diğer davalılar yönünden de reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı Hamza Çolak vekilince duruşmalı, davacılar Songül Aktepe, Ali Kemal Sahin, Cafer Çavusoglu, Gülbeyaz Özdilli, Fedai Yıldız, Tülay Sahin, Erkan Özvarlık, Feridun Konyar, Özgür Özler ve Mustafa Kemal Çelik vekillerince duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kâğıdı gönderilmişti. Belli günde davacılardan Erkan Özvarlık ve vekilleri Av. Ceyhan Mumcu gelmiş diğer taraflardan gelen olmadığından onların yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -

Davacılar vekili, müvekkilinin davalı kooperatifin ortağı olduğunu, 27.02.2011 tarihli olağanüstü genel kurulun 5. maddesi ile dava dışı firma ile yapılan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin onaylandığını, oysa bu sözleşmenin tüm ortaklar aleyhine olduğunu ileri sürerek, anılan kararın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiş, davacılardan Sahettin Ayyar davadan feragat etmiştir.

Asli müdahalede bulunan 38 ortak, davacı yanında davaya müdahale ederek anılan genel kurul kararının iptalini istemişler, yerel mahkeme kararı sonrasında müdahale istemlerinden vazgeçmişlerdir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davacılardan Sahettin Ayyar’ın davasının feragat nedeniyle reddine, davacılardan Serdar Karabeyoglu, Özgür Özler, Ali Kemal Sahin, Suat Durukan, Necla Nar, Ayhan Özcan, Cafer Çavusoglu ve Gülbeyaz Özdilli’nin açtıkları davayı takip etmemeleri nedeniyle açılmamış sayılmasına, diger davacılar Fedai Yıldız, Hamza Çolak, Tülay Sahin, Erkan Özvarlık, Feridun Konyar ve Mustafa Kemal Çelik yönünden ise, iptali gerektirir bir durum bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacılardan Songül Aktepe, Ali Kemal Sahin, Cafer Çavusoglu, Gülbeyaz Özdilli, Fedai Yıldız, Hamza Çolak, Tülay Sahin, Erkan Özvarlık, Feridun Konyar, Özgür Özler ve Mustafa Kemal Çelik vekili temyiz etmiştir.

.

1)Dava, kooperatif genel kurul kararlarının iptali istemine ilişkindir.

Kooperatifler Kanunu'nun 53. maddesine göre genel kurula katılıp karsı oy kullanan ve muhalefet şerhini tutanağa geçirten ortaklar kanuna, anasözlesmeye ve iyiniyet kurallarına aykırı kararların iptalini talep edebilirler. Yokluk halinde karsı oy ve muhalefet aranmaz.

Kooperatifler Kanunu'nun 87. maddesine göre genel kurul toplantılarına bakanlık temsilcisinin katılması zorunludur. Ancak usulüne uygun müracaat yapıldığı halde, temsilci toplantıya gelmez ise toplantı icrasını temin etmek üzere, mahalli idare amirine durum bildirilir. Temsilci yine gelmez ise bir saat sonunda toplantıya başlanır. Aynı Kanun'un 87/6. maddesi uyarınca temsilcinin niteligi ve görevi ile ilgili olarak 24.04.1969 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe konulan "Kooperatif ve Üst Kuruluşların Genel Kurullarında Bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Tüzük"ün 4. maddesinde "Ancak, usulüne uygun şekilde istemde bulunulduğu halde temsilci toplantıya gelmezse, durum, o yerin mülkiye amirine bildirilir ve temsilci onun tarafından atanır." hükmüne yer verilmiş; 5, 6 ve 7. maddelerde toplantı öncesinde, toplantı sırasında ve sonrasında temsilcinin görevleri açıklanmıştır. Öte yandan, aynı Kanun'un 98. Maddesi yollamasıyla anonim şirketler ile ilgili “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Komiserleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerinin kooperatifler hakkında da kıyasen uygulanması gerekmekte olup, “Komiser Bulundurma Zorunluluğu” başlıklı 8. maddesinde, genel kurul toplantılarında komiser bulundurulmasının zorunlu olduğu, komiserin yokluğunda yapılan toplantılarda alınan kararların muteber olmadığı ve 16. maddesinde de genel kurul toplantılarında Bakanlık Komiserinin bulundurulması için; toplantının yer, gün ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 gün önceden şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış bir dilekçe ile müracaat edilmesi gerektiği düzenlenmiştir. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 45/4, 87/4; anasözlesmenin 30. maddesinde genel kurul toplantısının tarihi, yeri ve gündeminin en az 15 gün önce ilgili Bakanlık İl Müdürlüğü' ne bildirilerek temsilci talebinde bulunulması ve ücretinin yatırılması gerektiği de öngörülmüştür. Görevlendirilen bakanlık temsilcisinin gelmemesi üzerine mahalli idare amirine durum bildirilmeli, temsilcinin bu bildirime ve bir saat beklenmesine rağmen yine gelmemesi halinde toplantıya başlanmalıdır. Bu prosedür uygulanmadan alınan kararların yok hükmünde sayılacağı, dolayısıyla genel kurul kararlarının iptalini talep ve dava etmek için anılan Kanun'un 53. maddesinde aranan ret oyu kullanılması ve muhalefet şerhi yazdırılması koşullarının aranmayacağı açıktır.

Somut uyuşmazlıkta, 27.02.2011 tarihli genel kurulda gündemin 5. maddesi ile alınan kararın iptali talep edilmiştir. Genel kurul tutanağının incelenmesinde, bakanlık temsilcisinin toplantıya katılmadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan, dosyadaki kayda göre, davalı kooperatifin bakanlık temsilcisi atanması için 03.02.2011 tarihinde başvurduğu, genel kurul yapıldıktan sonra 03.03.2011 tarihinde yazılan resmi yazıya göre, temsilci görevlendirilmediğinin bildirildiği, 27.02.2011 tarihli olağanüstü genel kurul tutanağına göre ise, bakanlık temsilcisi bir saat beklendikten sonra genel kurul faaliyetlerine başlandığı belirtilmiştir.

Bu durumda, mahkemece, yukarıda açıklanan prosedür yerine getirildikten sonra genel kurul yapılıp yapılmadığı araştırılmaksızın yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

Öte yandan; dava dilekçesinde davacı oldukları anlaşılan Songül Aktepe ve Hanifi Özdemir’in açtığı davaya ilişkin olarak olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi doğru bulunmamıştır. 

Diğer yandan, davaya müdahale ettikleri anlaşılan kişilerin yargılama bittikten sonra müdahale taleplerinden vazgeçtikleri anlaşıldığından, bu talepleri hakkında bir karar verilmesi gerektiği anlaşılmakla yerel mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

2)Bozma nedenine göre, davacılardan Songül Aktepe, Ali Kemal Sahin, Cafer Çavuşoğlu, Gülbeyaz Özdilli, Fedai Yıldız, Hamza Çolak, Tülay Sahin, Erkan Özvarlık, Feridun Konyar, Özgür Özler ve Mustafa Kemal Çelik vekilinin diğer temyiz itirazları şimdilik incelenmemiştir.

SONUÇ: Yukarda (1) nolu bentte açıklanan nedenle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle yerel mahkeme kararının davacılardan Songül Aktepe, Ali Kemal Sahin, Cafer Çavuşoğlu, Gülbeyaz Özdilli, Fedai Yıldız, Hamza Çolak, Tülay Sahin, Erkan Özvarlık, Feridun Konyar, Özgür Özler ve Mustafa Kemal Çelik yararına BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 1.100,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine, pesin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 Baskan                     Üye             Üye                  Üye                    Üye

 

 

H. DÜNDAR     T. GÜRSOY   F. GÖK          K. C. ESEN     G. AKYOL

Pin It